საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართველი სტუდენტები

საერთაშორისო სტუდენტებ

ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამაGEL 2.940USD 2.500
ინგლისური ფილოლოგია საბაკალავრო პროგრაGEL 2.940USD 2.500
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკაGEL 3.540USD 3.000
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა უმაღლესი განათლების ადმინისტრირებაGEL 3.540USD 3.000
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ინგლისური ფილოლოგიაGEL 3.540USD 3.000
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ზოგადი განათლების ადმინისტრირებაGEL 3.540USD 3.000
სამაგისტრო კავკასიოლოგიაGEL 3.540USD 3.000
ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობებიGEL 3.540USD 3.000
სამაგისტრო თურქული ფილოლოგიაGEL 3.540USD 3.000
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაGEL 2.250 X
განათლების მეცნიერებების დოქტორიGEL 3.540USD 3.000
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა ამერიკისმცოდნეობაGEL 3.540USD 3.000
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი ფილოლოგიაშიGEL 3.540USD 3.000