საბაკალავრო პროგრამები

საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი საფეხური მოიცავს 240 კრედიტს. პროგრამის მიზანია სტუდენტის თეორიული და პრაქტიკული ცოდნით უზრუნველყოფა, მისი პროფესიული ზრდა და უნარი გააგრძელოს სწავლა მაგისტრატურაზე. 


ამერიკისმცოდნეობა ინგლისური ფილოლოგია
დამატებითი  სპეციალობები  მიმართულებები
  • საზოგადოებრივი ურთიერთობა
  • ინგლისური ფილოლოგია
  • თარგმნათმცოდნეობა
  • ინგლისური ენის სწავლება